Обадете се

Полезна информация

Според Кодекса за застраховането (чл.107), застрахователните компании трябва да определят и изплатят размера на обезщетението или да откажат плащане в 15 дневен срок след представянето на претенцията от страна на застрахования, като при неплащане или последвал отказ може да потърсите правата си по съдебен ред.

Необходими документи

при завеждане на щета

 • insurance Застрахователна полица
 • car-registration Свидетелство за регистрация на МПС (талон) или договор за покупко - продажба на МПС
 • documents Документ за самоличност или свидетелство за управление на МПС и контролен талон на водача, който е управлявал застрахованото МПС в момента на настъпване на събитието
 • technical-service Документ за извършен годишен технически преглед

Допълнителни документи,

които може да изиска Вашият застраховател

 • damage При щети, причинени от ПТП — Констативен протокол за ПТП, Протокол за ПТП, двустранен констативен протокол, попълнен съгласно законоустановените изисквания
 • fire При щети, причинени от Пожар — служебна бележка от Противопожарна служба и пожаро-техническа експертиза
 • robbery При кражба или грабеж на МПС, при щети, причинени от злоумишлени действия на трети лица и кражба на допълнително монтирано аудио оборудване — служебна бележка от МВР;
 • others Други, които ще ви бъдат изрично поискани от застрахователя

В кои случаи, Застрахователят има право да откаже изплащането на щета по покрит риск

В кодексът за застраховането изчерпателно са изброени случаите, в които Застрахователят има право да откаже изплащането на обезщетение по имуществена застраховка. В чл.408 са предвидени следните възможности за отказ:

 • 1
  При умишлено причиняване на застрахователното събитие от лице, което има право да получи застрахователното обезщетение.
 • 2
  При умишлено причиняване на застрахователното събитие от застраховащия с цел получаване на застрахователното обезщетение от друго лице.
 • 3
  При неизпълнение на задължение по застрахователния договор от страна на застрахования, което е значително с оглед интереса на застрахователя, било е предвидено в закон или в застрахователния договор и е довело до възникване на застрахователното събитие.
 • 4
  В други случаи, предвидени със закон.

Полезни документи

Имате възможност бързо и лесно да направите справка според Вашият случай в Кодекса на застраховането, Закона за задълженията и договорите и Закона за движение по пътищата.